Preduslov za korišćenje dodatnih servisa (praćenje sopstvene potrošnje i računa, aktiviranje dodatnih sadržaja, paketa i servisa, upravljanje sopstvenim uređajima, ubrzavanje interneta, kupovina dodataka i dr.), odnosno aplikacija dostupnih preko TOTALTV-a je registracija Pretplatnika. Prilikom registracije podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhe registrovanja ili potvrde autentičnosti čime korisnici dozvoljavaju ovoj aplikaciji da ih identifikuje i daje im pristup određenim uslugama. Pretplatnik se registruje tako što popunjava tražena polja i daje lične podatke. Na osnovu registracije TOTALTV obrađuje podatke Pretplatnika na odgovarajući način i preduzima mere zaštite kako bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, modifikacija ili neovlašćeno uništavanje podataka. Obrada podataka se obavlja korišćenjem računara i/ili alata omogućenih pomoću IT-a. Za rad i održavanje, ova aplikacija i sa njom povezane usluge prikupljaju datoteke koje beleže interakciju sa aplikacijom (sistemske evidencije). TOTALTV može koristiti i obrađivati Pretplatnikove podatke koji se zahtevaju u procesu registracije na portalu, a u svrhe pružanja realizacije usluga odabranih na portalu od strane Pretplatnika, odnosno korišćenja aplikacija od strane Pretplatnika. Opcijom prijema najnovijih vesti i informacija od TOTALTV-a, Pretplatnikovi kontakt podaci se registruju i koriste od strane TOTALTV-a za potrebe komunikacije i promocije novih TOTALTV usluga i usluga njegovih partnera. Promotivne poruke i materijali u tom slučaju nikako ne potpadaju niti će se smatrati spamom, nelojalnom konkurencijom, uznemiravanjem i/ili neovlašćenim obaveštavanjem. Vezano za praćenje programskih sadržaja, TOTALTV u tom slučaju može da šalje personalizovane reklame u skladu sa Pretplatnikovim preferencijama. Ovu saglasnost Pretplatnik može povući u svako doba putem dostupnih opcija na portalu/aplikaciji. Za pružanje nekih usluga, Pretplatnik mora prethodno zaključiti poseban ugovor sa TOTALTV o pružanju usluga. Takve usluge, TOTALTV ima pravo dodatno naplatiti. TOTALTV nije odgovoran za gubitak ili krađu lozinki Pretplatnika ili njihovu neovlašćenu upotrebu. Prijavom saglasni ste da odmah obavestite ukoliko dođe do neovlašćene upotrebe vaše lozinke ili naloga ili bilo kakvog narušavanja bezbednosti. Registracijom Pretplatnik odabira korisničko ime i šifru. Korisničko ime mora biti jedinstveno u sistemu, da bi bilo prihvaćeno za registraciju. Preporučuje se da šifra sadrži kombinaciju velikih i malih slova, specijalnih karaktera i brojeva i da ne bude kraća od 8 karaktera. TOTALTV zadržava pravo promene parametara za način formulisanja šifre i korisničkog imena. Pretplatnik je obavezan da vodi računa o svom korisničkom imenu i lozinki preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama. U slučaju da treća lica neovlašćeno koriste korisničko ime i lozinku Pretplatnika preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama, TOTALTV neće snositi odgovornost. Ukoliko Pretplatnik posumnja u neautorizovano korišćenje korisničkog imena ili lozinke, Pretplatnik je odgovoran za korišćenje njegovog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok ne obavesti TOTALTV o sumnji o neautorizovanom korišćenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom. Da bi mogućnost zloupotrebe Pretplatnikovih podataka bila umanjena, preporučuje se: prilikom registracije ne ostavljati netačne podatke ili informacije; čuvati identifikacione podatke, korisničko ime i lozinku kao tajne i ne omogućavati trećim licima njihovo neautorizovano korišćenje ili pristup; obavestiti TOTALTV čim se posumnja na neovlašćenu upotrebu ili zloupotrebu korisničkog imena ili lozinke. Ukoliko se Pretplatnik ne pridržava svih gore navedenih uputstava ili drugih mera zaštite, TOTALTV neće biti odgovoran za štetu koju je Pretplatnik pretrpeo ili za zahteve koje prema Pretplatniku ističu treća lica, a naročito za štete uzrokovane nepravilnom upotrebom Pretplatnikovih podataka od strane Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik prihvata da je korišćenje sajta TotalTV.co.rs na odgovornost i rizik Pretplatnika. Internet je internacionalna računarska mreža koju TOTALTV direktno ne kontroliše. TOTALTV ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretrpi prilikom korišćenja servisa ili aplikacija niti će biti odgovoran za zahteve koje ističu treća lica. Pretplatnik je dužan da koristi sajt TotalTV.co.rs u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Pretplatnik ne sme koristiti TotalTV.co.rs na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost TOTALTV-a ili trećih lica na bilo koji način. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs su namenjene isključivo za privatne i ne komercijalne svrhe i ne smeju da se zloupotrebljavaju od strane Pretplatnika. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na TotalTV.co.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TOTALTV-a. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na TotalTV.co.rs mogu da se koriste samo za individualne potrebe Pretplatnika, a uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih lica. Ukoliko Pretplatnik postupa suprotno ovim odredbama, TOTALTV zadržava pravo da Pretplatniku ukine dostupnost usluge. Pretplatnik se saglašava i garantuje da materijali koje prenosi preko TotalTV.co.rs ne krše relevantne zakonske propise, a naročito prava intelektualne svojine, privatnost trećih lica, krivične propise, zakon o elektronskim komunikacijama, zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne zakonske propise Republike Srbije. U slučaju da Pretplatnik postupa suprotno ovoj odredbi ili na bilo koji način suprotno važećim, zakonskim propisima, TOTALTV se neće smatrati odgovornim, već će odgovornost biti isključivo Pretplatnik, a TOTALTV će imati pravo nadoknade štete od Pretplatnika u iznosu koji zahteva TOTALTV bez mogućnosti žalbe Pretplatnika. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs ne smeju da se koriste za: skupljanje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija ili u druge nedozvoljene svrhe; za slanje poruka; za pravljenje smetnji u radu web sajta; korišćenje automatizovanih skripti za prikupljanje informacija sa web sajta; za pružanje lažnih ili netačnih informacija i identifikacionih podataka; za neprimerene i uvredljive sadržaje, uvrede trećih lica ili na način na koji se na bilo koji način TOTALTV ili trećim licima nanosi šteta ili se TOTALTV ili treća lica na bilo koji način ugrožavaju; zloupotrebe na sistemima, podacima, uslugama TOTALTV-a ili trećih lica; kreiranje sadržaja koji nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima ili štetnih sadržaja. Gore određene sadržaje kojima se zloupotrebljavaju prava Pretplatnika ili se narušavaju ili ugrožavaju prava TOTALTV ili trećih lica TOTALTV je ovlašćen ukloniti ili onemogućiti njihovu dalju distribuciju ili vidljivost, bez prethodnog obaveštenja Pretplatnika i bez Pretplatnikovog odobrenja. Dostupnost nekih usluga preko TotalTV.co.rs, može biti omogućavana od strane trećih lica-pružaoca usluga. Ove usluge Pretplatnik može koristiti samo ukoliko plati naknadu za korišćenje tih usluga takvim trećim licima. U navedenom slučaju TOTALTV nije odgovoran za sadržaj i izgled aplikacija kao ni za dostupnost ili kvalitet usluga koje treća lica kao pružaoci usluga omogućuju Pretplatniku. Pretplatnik prihvata da usluge na sajtu TotalTV.co.rs neće možda biti dostupne u svako vreme, a iz razloga održavanja sistema ili drugih uslova saobraćaja. TOTALTV ima pravo da s vremena na vreme vrši održavanje sistema u koje vreme usluge možda neće biti dostupne. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za privremenu nedostupnost usluge ili gubitak sačuvanih podatka usled radova održavanja ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika kao ni za prekide usluge razlozima koji su izvan domašaja TOTALTV-a. TOTALTV nije odgovoran za sadržaje Pretplatnika. TOTALTV nije dužan čuvati ili skladištiti Pretplatnikove podatke na neodređeno vreme. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za izgubljenu dobit, izgubljene podatke, indirektne ili posledične štete ili štete koje nastaju iz zahteva Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za bilo kakve greške u radu aplikacija, brisanje podataka, defekte u pružanju usluge ili kašnjenju u prenosu podataka. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za kompletnost, tačnost ili ažuriranost podataka čiji se uvid omogućuje Pretplatniku preko TotalTV.co.rs. TOTALTV se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje TotalTV.co.rs (ii) za bilo koje radnje Pretplatnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja TotalTV.co.rs, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja na TotalTV.co.rs. TOTALTV zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom izmeni cene korišćenja usluga na TotalTV.co.rs, s tim što je dužan da obavesti Pretplatnika o izmenjenim uslovima korišćenja ovih usluga postavljanjem odgovarajuće informacije na veb stranicama. Pretplatnik se slaže da TOTALTV nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korišćenja usluga odnosno aplikacija iz bilo kog razloga. TOTALTV zadržava pravo da u bilo koje vreme vrši izmene ovih Uslova registracije i politike privatnosti ili sadržaja dostupnih na TotalTV.co.rs. Objavljivanjem izmenjenih Uslova registracije i politike privatnosti, novi Uslovi obavezuju Pretplatnika. Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa novim Uslovima registracije i politike privatnosti ili drugim izmenama ukoliko Pretplatnik nastavi da koristi usluge odnosno aplikacije dostupne preko TotalTV.co.rs. Ukoliko se Pretplatnik ne slaže sa unetim izmenama ili ne želi više da koristi aplikacije dostupne putem TotalTV.co.rs, potrebno je da o tome putem dostupnih kanala komunikacije obavesti TOTALTV. Uslovi registracije i politika privatnosti Preduslov za korišćenje dodatnih servisa (praćenje sopstvene potrošnje i računa, aktiviranje dodatnih sadržaja, paketa i servisa, upravljanje sopstvenim uređajima, ubrzavanje interneta, kupovina dodataka i dr.), odnosno aplikacija dostupnih preko TOTALTV-a je registracija Pretplatnika. Prilikom registracije podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhe registrovanja ili potvrde autentičnosti čime korisnici dozvoljavaju ovoj aplikaciji da ih identifikuje i daje im pristup određenim uslugama. Pretplatnik se registruje tako što popunjava tražena polja i daje lične podatke. Na osnovu registracije TOTALTV obrađuje podatke Pretplatnika na odgovarajući način i preduzima mere zaštite kako bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, modifikacija ili neovlašćeno uništavanje podataka. Obrada podataka se obavlja korišćenjem računara i/ili alata omogućenih pomoću IT-a. Za rad i održavanje, ova aplikacija i sa njom povezane usluge prikupljaju datoteke koje beleže interakciju sa aplikacijom (sistemske evidencije). TOTALTV može koristiti i obrađivati Pretplatnikove podatke koji se zahtevaju u procesu registracije na portalu, a u svrhe pružanja realizacije usluga odabranih na portalu od strane Pretplatnika, odnosno korišćenja aplikacija od strane Pretplatnika. Opcijom prijema najnovijih vesti i informacija od TOTALTV-a, Pretplatnikovi kontakt podaci se registruju i koriste od strane TOTALTV-a za potrebe komunikacije i promocije novih TOTALTV usluga i usluga njegovih partnera. Promotivne poruke i materijali u tom slučaju nikako ne potpadaju niti će se smatrati spamom, nelojalnom konkurencijom, uznemiravanjem i/ili neovlašćenim obaveštavanjem. Vezano za praćenje programskih sadržaja, TOTALTV u tom slučaju može da šalje personalizovane reklame u skladu sa Pretplatnikovim preferencijama. Ovu saglasnost Pretplatnik može povući u svako doba putem dostupnih opcija na portalu/aplikaciji. Za pružanje nekih usluga, Pretplatnik mora prethodno zaključiti poseban ugovor sa TOTALTV o pružanju usluga. Takve usluge, TOTALTV ima pravo dodatno naplatiti. TOTALTV nije odgovoran za gubitak ili krađu lozinki Pretplatnika ili njihovu neovlašćenu upotrebu. Prijavom saglasni ste da odmah obavestite ukoliko dođe do neovlašćene upotrebe vaše lozinke ili naloga ili bilo kakvog narušavanja bezbednosti. Registracijom Pretplatnik odabira korisničko ime i šifru. Korisničko ime mora biti jedinstveno u sistemu, da bi bilo prihvaćeno za registraciju. Preporučuje se da šifra sadrži kombinaciju velikih i malih slova, specijalnih karaktera i brojeva i da ne bude kraća od 8 karaktera. TOTALTV zadržava pravo promene parametara za način formulisanja šifre i korisničkog imena. Pretplatnik je obavezan da vodi računa o svom korisničkom imenu i lozinki preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama. U slučaju da treća lica neovlašćeno koriste korisničko ime i lozinku Pretplatnika preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama, TOTALTV neće snositi odgovornost. Ukoliko Pretplatnik posumnja u neautorizovano korišćenje korisničkog imena ili lozinke, Pretplatnik je odgovoran za korišćenje njegovog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok ne obavesti TOTALTV o sumnji o neautorizovanom korišćenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom. Da bi mogućnost zloupotrebe Pretplatnikovih podataka bila umanjena, preporučuje se: prilikom registracije ne ostavljati netačne podatke ili informacije; čuvati identifikacione podatke, korisničko ime i lozinku kao tajne i ne omogućavati trećim licima njihovo neautorizovano korišćenje ili pristup; obavestiti TOTALTV čim se posumnja na neovlašćenu upotrebu ili zloupotrebu korisničkog imena ili lozinke. Ukoliko se Pretplatnik ne pridržava svih gore navedenih uputstava ili drugih mera zaštite, TOTALTV neće biti odgovoran za štetu koju je Pretplatnik pretrpeo ili za zahteve koje prema Pretplatniku ističu treća lica, a naročito za štete uzrokovane nepravilnom upotrebom Pretplatnikovih podataka od strane Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik prihvata da je korišćenje sajta TotalTV.co.rs na odgovornost i rizik Pretplatnika. Internet je internacionalna računarska mreža koju TOTALTV direktno ne kontroliše. TOTALTV ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretrpi prilikom korišćenja servisa ili aplikacija niti će biti odgovoran za zahteve koje ističu treća lica. Pretplatnik je dužan da koristi sajt TotalTV.co.rs u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Pretplatnik ne sme koristiti TotalTV.co.rs na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost TOTALTV-a ili trećih lica na bilo koji način. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs su namenjene isključivo za privatne i ne komercijalne svrhe i ne smeju da se zloupotrebljavaju od strane Pretplatnika. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na TotalTV.co.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TOTALTV-a. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na TotalTV.co.rs mogu da se koriste samo za individualne potrebe Pretplatnika, a uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih lica. Ukoliko Pretplatnik postupa suprotno ovim odredbama, TOTALTV zadržava pravo da Pretplatniku ukine dostupnost usluge. Pretplatnik se saglašava i garantuje da materijali koje prenosi preko TotalTV.co.rs ne krše relevantne zakonske propise, a naročito prava intelektualne svojine, privatnost trećih lica, krivične propise, zakon o elektronskim komunikacijama, zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne zakonske propise Republike Srbije. U slučaju da Pretplatnik postupa suprotno ovoj odredbi ili na bilo koji način suprotno važećim, zakonskim propisima, TOTALTV se neće smatrati odgovornim, već će odgovornost biti isključivo Pretplatnik, a TOTALTV će imati pravo nadoknade štete od Pretplatnika u iznosu koji zahteva TOTALTV bez mogućnosti žalbe Pretplatnika. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs ne smeju da se koriste za: skupljanje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija ili u druge nedozvoljene svrhe; za slanje poruka; za pravljenje smetnji u radu web sajta; korišćenje automatizovanih skripti za prikupljanje informacija sa web sajta; za pružanje lažnih ili netačnih informacija i identifikacionih podataka; za neprimerene i uvredljive sadržaje, uvrede trećih lica ili na način na koji se na bilo koji način TOTALTV ili trećim licima nanosi šteta ili se TOTALTV ili treća lica na bilo koji način ugrožavaju; zloupotrebe na sistemima, podacima, uslugama TOTALTV-a ili trećih lica; kreiranje sadržaja koji nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima ili štetnih sadržaja. Gore određene sadržaje kojima se zloupotrebljavaju prava Pretplatnika ili se narušavaju ili ugrožavaju prava TOTALTV ili trećih lica TOTALTV je ovlašćen ukloniti ili onemogućiti njihovu dalju distribuciju ili vidljivost, bez prethodnog obaveštenja Pretplatnika i bez Pretplatnikovog odobrenja. Dostupnost nekih usluga preko TotalTV.co.rs, može biti omogućavana od strane trećih lica-pružaoca usluga. Ove usluge Pretplatnik može koristiti samo ukoliko plati naknadu za korišćenje tih usluga takvim trećim licima. U navedenom slučaju TOTALTV nije odgovoran za sadržaj i izgled aplikacija kao ni za dostupnost ili kvalitet usluga koje treća lica kao pružaoci usluga omogućuju Pretplatniku. Pretplatnik prihvata da usluge na sajtu TotalTV.co.rs neće možda biti dostupne u svako vreme, a iz razloga održavanja sistema ili drugih uslova saobraćaja. TOTALTV ima pravo da s vremena na vreme vrši održavanje sistema u koje vreme usluge možda neće biti dostupne. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za privremenu nedostupnost usluge ili gubitak sačuvanih podatka usled radova održavanja ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika kao ni za prekide usluge razlozima koji su izvan domašaja TOTALTV-a. TOTALTV nije odgovoran za sadržaje Pretplatnika. TOTALTV nije dužan čuvati ili skladištiti Pretplatnikove podatke na neodređeno vreme. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za izgubljenu dobit, izgubljene podatke, indirektne ili posledične štete ili štete koje nastaju iz zahteva Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za bilo kakve greške u radu aplikacija, brisanje podataka, defekte u pružanju usluge ili kašnjenju u prenosu podataka. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za kompletnost, tačnost ili ažuriranost podataka čiji se uvid omogućuje Pretplatniku preko TotalTV.co.rs. TOTALTV se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje TotalTV.co.rs (ii) za bilo koje radnje Pretplatnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja TotalTV.co.rs, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja na TotalTV.co.rs. TOTALTV zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom izmeni cene korišćenja usluga na TotalTV.co.rs, s tim što je dužan da obavesti Pretplatnika o izmenjenim uslovima korišćenja ovih usluga postavljanjem odgovarajuće informacije na veb stranicama. Pretplatnik se slaže da TOTALTV nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korišćenja usluga odnosno aplikacija iz bilo kog razloga. TOTALTV zadržava pravo da u bilo koje vreme vrši izmene ovih Uslova registracije i politike privatnosti ili sadržaja dostupnih na TotalTV.co.rs. Objavljivanjem izmenjenih Uslova registracije i politike privatnosti, novi Uslovi obavezuju Pretplatnika. Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa novim Uslovima registracije i politike privatnosti ili drugim izmenama ukoliko Pretplatnik nastavi da koristi usluge odnosno aplikacije dostupne preko TotalTV.co.rs. Ukoliko se Pretplatnik ne slaže sa unetim izmenama ili ne želi više da koristi aplikacije dostupne putem TotalTV.co.rs, potrebno je da o tome putem dostupnih kanala komunikacije obavesti TOTALTV. Uslovi registracije i politika privatnosti Preduslov za korišćenje dodatnih servisa (praćenje sopstvene potrošnje i računa, aktiviranje dodatnih sadržaja, paketa i servisa, upravljanje sopstvenim uređajima, ubrzavanje interneta, kupovina dodataka i dr.), odnosno aplikacija dostupnih preko TOTALTV-a je registracija Pretplatnika. Prilikom registracije podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhe registrovanja ili potvrde autentičnosti čime korisnici dozvoljavaju ovoj aplikaciji da ih identifikuje i daje im pristup određenim uslugama. Pretplatnik se registruje tako što popunjava tražena polja i daje lične podatke. Na osnovu registracije TOTALTV obrađuje podatke Pretplatnika na odgovarajući način i preduzima mere zaštite kako bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, modifikacija ili neovlašćeno uništavanje podataka. Obrada podataka se obavlja korišćenjem računara i/ili alata omogućenih pomoću IT-a. Za rad i održavanje, ova aplikacija i sa njom povezane usluge prikupljaju datoteke koje beleže interakciju sa aplikacijom (sistemske evidencije). TOTALTV može koristiti i obrađivati Pretplatnikove podatke koji se zahtevaju u procesu registracije na portalu, a u svrhe pružanja realizacije usluga odabranih na portalu od strane Pretplatnika, odnosno korišćenja aplikacija od strane Pretplatnika. Opcijom prijema najnovijih vesti i informacija od TOTALTV-a, Pretplatnikovi kontakt podaci se registruju i koriste od strane TOTALTV-a za potrebe komunikacije i promocije novih TOTALTV usluga i usluga njegovih partnera. Promotivne poruke i materijali u tom slučaju nikako ne potpadaju niti će se smatrati spamom, nelojalnom konkurencijom, uznemiravanjem i/ili neovlašćenim obaveštavanjem. Vezano za praćenje programskih sadržaja, TOTALTV u tom slučaju može da šalje personalizovane reklame u skladu sa Pretplatnikovim preferencijama. Ovu saglasnost Pretplatnik može povući u svako doba putem dostupnih opcija na portalu/aplikaciji. Za pružanje nekih usluga, Pretplatnik mora prethodno zaključiti poseban ugovor sa TOTALTV o pružanju usluga. Takve usluge, TOTALTV ima pravo dodatno naplatiti. TOTALTV nije odgovoran za gubitak ili krađu lozinki Pretplatnika ili njihovu neovlašćenu upotrebu. Prijavom saglasni ste da odmah obavestite ukoliko dođe do neovlašćene upotrebe vaše lozinke ili naloga ili bilo kakvog narušavanja bezbednosti. Registracijom Pretplatnik odabira korisničko ime i šifru. Korisničko ime mora biti jedinstveno u sistemu, da bi bilo prihvaćeno za registraciju. Preporučuje se da šifra sadrži kombinaciju velikih i malih slova, specijalnih karaktera i brojeva i da ne bude kraća od 8 karaktera. TOTALTV zadržava pravo promene parametara za način formulisanja šifre i korisničkog imena. Pretplatnik je obavezan da vodi računa o svom korisničkom imenu i lozinki preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama. U slučaju da treća lica neovlašćeno koriste korisničko ime i lozinku Pretplatnika preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama, TOTALTV neće snositi odgovornost. Ukoliko Pretplatnik posumnja u neautorizovano korišćenje korisničkog imena ili lozinke, Pretplatnik je odgovoran za korišćenje njegovog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok ne obavesti TOTALTV o sumnji o neautorizovanom korišćenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom. Da bi mogućnost zloupotrebe Pretplatnikovih podataka bila umanjena, preporučuje se: prilikom registracije ne ostavljati netačne podatke ili informacije; čuvati identifikacione podatke, korisničko ime i lozinku kao tajne i ne omogućavati trećim licima njihovo neautorizovano korišćenje ili pristup; obavestiti TOTALTV čim se posumnja na neovlašćenu upotrebu ili zloupotrebu korisničkog imena ili lozinke. Ukoliko se Pretplatnik ne pridržava svih gore navedenih uputstava ili drugih mera zaštite, TOTALTV neće biti odgovoran za štetu koju je Pretplatnik pretrpeo ili za zahteve koje prema Pretplatniku ističu treća lica, a naročito za štete uzrokovane nepravilnom upotrebom Pretplatnikovih podataka od strane Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik prihvata da je korišćenje sajta TotalTV.co.rs na odgovornost i rizik Pretplatnika. Internet je internacionalna računarska mreža koju TOTALTV direktno ne kontroliše. TOTALTV ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretrpi prilikom korišćenja servisa ili aplikacija niti će biti odgovoran za zahteve koje ističu treća lica. Pretplatnik je dužan da koristi sajt TotalTV.co.rs u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Pretplatnik ne sme koristiti TotalTV.co.rs na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost TOTALTV-a ili trećih lica na bilo koji način. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs su namenjene isključivo za privatne i ne komercijalne svrhe i ne smeju da se zloupotrebljavaju od strane Pretplatnika. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na TotalTV.co.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TOTALTV-a. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na TotalTV.co.rs mogu da se koriste samo za individualne potrebe Pretplatnika, a uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih lica. Ukoliko Pretplatnik postupa suprotno ovim odredbama, TOTALTV zadržava pravo da Pretplatniku ukine dostupnost usluge. Pretplatnik se saglašava i garantuje da materijali koje prenosi preko TotalTV.co.rs ne krše relevantne zakonske propise, a naročito prava intelektualne svojine, privatnost trećih lica, krivične propise, zakon o elektronskim komunikacijama, zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne zakonske propise Republike Srbije. U slučaju da Pretplatnik postupa suprotno ovoj odredbi ili na bilo koji način suprotno važećim, zakonskim propisima, TOTALTV se neće smatrati odgovornim, već će odgovornost biti isključivo Pretplatnik, a TOTALTV će imati pravo nadoknade štete od Pretplatnika u iznosu koji zahteva TOTALTV bez mogućnosti žalbe Pretplatnika. Usluge dostupne preko sajta TotalTV.co.rs ne smeju da se koriste za: skupljanje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija ili u druge nedozvoljene svrhe; za slanje poruka; za pravljenje smetnji u radu web sajta; korišćenje automatizovanih skripti za prikupljanje informacija sa web sajta; za pružanje lažnih ili netačnih informacija i identifikacionih podataka; za neprimerene i uvredljive sadržaje, uvrede trećih lica ili na način na koji se na bilo koji način TOTALTV ili trećim licima nanosi šteta ili se TOTALTV ili treća lica na bilo koji način ugrožavaju; zloupotrebe na sistemima, podacima, uslugama TOTALTV-a ili trećih lica; kreiranje sadržaja koji nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima ili štetnih sadržaja. Gore određene sadržaje kojima se zloupotrebljavaju prava Pretplatnika ili se narušavaju ili ugrožavaju prava TOTALTV ili trećih lica TOTALTV je ovlašćen ukloniti ili onemogućiti njihovu dalju distribuciju ili vidljivost, bez prethodnog obaveštenja Pretplatnika i bez Pretplatnikovog odobrenja. Dostupnost nekih usluga preko TotalTV.co.rs, može biti omogućavana od strane trećih lica-pružaoca usluga. Ove usluge Pretplatnik može koristiti samo ukoliko plati naknadu za korišćenje tih usluga takvim trećim licima. U navedenom slučaju TOTALTV nije odgovoran za sadržaj i izgled aplikacija kao ni za dostupnost ili kvalitet usluga koje treća lica kao pružaoci usluga omogućuju Pretplatniku. Pretplatnik prihvata da usluge na sajtu TotalTV.co.rs neće možda biti dostupne u svako vreme, a iz razloga održavanja sistema ili drugih uslova saobraćaja. TOTALTV ima pravo da s vremena na vreme vrši održavanje sistema u koje vreme usluge možda neće biti dostupne. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za privremenu nedostupnost usluge ili gubitak sačuvanih podatka usled radova održavanja ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika kao ni za prekide usluge razlozima koji su izvan domašaja TOTALTV-a. TOTALTV nije odgovoran za sadržaje Pretplatnika. TOTALTV nije dužan čuvati ili skladištiti Pretplatnikove podatke na neodređeno vreme. TOTALTV se neće smatrati odgovornim za izgubljenu dobit, izgubljene podatke, indirektne ili posledične štete ili štete koje nastaju iz zahteva Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za bilo kakve greške u radu aplikacija, brisanje podataka, defekte u pružanju usluge ili kašnjenju u prenosu podataka. Pretplatnik neće smatrati odgovornim TOTALTV za kompletnost, tačnost ili ažuriranost podataka čiji se uvid omogućuje Pretplatniku preko TotalTV.co.rs. TOTALTV se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje TotalTV.co.rs (ii) za bilo koje radnje Pretplatnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja TotalTV.co.rs, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja na TotalTV.co.rs. TOTALTV zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom izmeni cene korišćenja usluga na TotalTV.co.rs, s tim što je dužan da obavesti Pretplatnika o izmenjenim uslovima korišćenja ovih usluga postavljanjem odgovarajuće informacije na veb stranicama. Pretplatnik se slaže da TOTALTV nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korišćenja usluga odnosno aplikacija iz bilo kog razloga. TOTALTV zadržava pravo da u bilo koje vreme vrši izmene ovih Uslova registracije i politike privatnosti ili sadržaja dostupnih na TotalTV.co.rs. Objavljivanjem izmenjenih Uslova registracije i politike privatnosti, novi Uslovi obavezuju Pretplatnika. Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa novim Uslovima registracije i politike privatnosti ili drugim izmenama ukoliko Pretplatnik nastavi da koristi usluge odnosno aplikacije dostupne preko TotalTV.co.rs. Ukoliko se Pretplatnik ne slaže sa unetim izmenama ili ne želi više da koristi aplikacije dostupne putem TotalTV.co.rs, potrebno je da o tome putem dostupnih kanala komunikacije obavesti TOTALTV.

Go top